Economisch beleid

Economie

Agrarische sector

Deze sector heeft deels een geheel eigen problematiek. We denken dan aan asbest op daken, prijsvorming van producten, stijgende kosten etc. Tegelijkertijd doen zich ook nieuwe kansen voor. We zullen mogelijkheden en ideeën om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen en om vrijkomende agrarische bebouwing anders in te richten, zeker positief benaderen.

Ook de combinatie van agrarische activiteiten, recreatie, dagbesteding en toerisme kan voor de ondernemers nieuwe kansen opleveren, die we indien mogelijk graag willen ondersteunen.

Uitbreiding van agrarische bedrijven en schaalvergroting zullen maatwerk in regelgeving blijven eisen om de ondernemer en de omwonenden samen de ruimte te gunnen en te geven.

Industrie

Nieuwleusen en Lemelerveld blijven de aangewezen kernen voor industriële bedrijvigheid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede infrastructuur en we moeten zorgen dat er voldoende grond voor bedrijventerreinen aanwezig is. Gemeentebelangen wil dat de ontsluiting van de bedrijventerreinen goed geregeld wordt en dat er bij de provincie de nodige aandacht voor wordt gevraagd.

De economie trekt aan en het is dus van belang dat ook Dalfsen hiervan profiteert. Een actief wervingsbeleid ondersteund door een aantrekkelijk ondernemersklimaat is erg belangrijk. Ondernemers moeten graag naar Dalfsen willen komen. Indien industriële bedrijven uit woonkernen vertrekken of stoppen met de activiteiten, dan heeft het onze voorkeur om voor deze locaties een andere bestemming te vinden en zoveel mogelijk de bedrijven te concentreren op de bedrijventerreinen.

Goede banden met het bedrijfsleven zijn belangrijk. Als gemeente met het bedrijfsleven praten, in plaats van over het bedrijfsleven praten, staat voorop.

De Middenstand

Voor de leefbaarheid van de kernen en de lokale economie is een bloeiende middenstand van groot belang. Wij vinden gratis parkeren in de nabijheid van winkels hiervoor een absolute voorwaarde. We streven naar compacte winkelgebieden in onze kernen. Daar waar mogelijkheden en zich kansen  voordoen, werken pandeigenaar en gemeente samen aan goede oplossingen. Dit komt de sector als geheel ten goede. We vragen extra aandacht voor het winkelgebied Nieuwleusen Noord. De ruimte op de burgemeester Backxlaan is krap voor verkeer. Parkeermogelijkheden zijn beperkt. Samen met de ondernemers dient het gebied te worden verbeterd.  Als naast de kern  Lemelerveld behoefte is  aan een zondag openstelling, dan staat Gemeentebelangen daar niet afwijzend tegenover. Met de plaatselijke ondernemersverenigingen en kerkelijke instanties zou dit dan nader onderzocht moeten worden. Misschien is een branchegerichte aanpak hierbij wenselijk met respect voor alle belanghebbenden. Een gedeeltelijke openstelling kan wellicht uitkomst bieden.

Recreatie en toerisme

De economie is gelukkig uit de recessie en dat merkt ook deze sector. Het aantal recreanten en het aantal dagtoeristen neemt waarneembaar toe. Dit komt ook door de activiteiten die  door lokale initiatieven worden ontwikkeld. Festiviteiten zoals de blauwe bogen dagen, sproeifeest Hoonhorst, feestweek Lemelerveld, proef Dalfsen, Oranjefeesten in Nieuwleusen en de andere kernen, het maïsfeest in Ankum enz. trekken veel publiek. Het Waterfront is met o.a. de fontein en het theater een echte publiekstrekker geworden. Hiervan kan de middenstand de vruchten plukken. Ook de betere bevaarbaarheid van de Vecht voor de pleziervaart kan hier een belangrijke rol in spelen. Een grote wens blijft de mogelijkheid tot doorvaren richting de Haandrik, voorbij Hardenberg. Tot op heden kan men alleen heen en weer varen op de Vecht. Het seizoensgebonden plaatsen van drijvende steigers aan de overzijde van de Vecht, dient volgens ons nadrukkelijk onderzocht te worden. De Vecht is ook aantrekkelijk voor de hengelsport. Veel toeristen, ook uit het buitenland, komen speciaal hiervoor naar het Vechtdal. Lokaal vinden we het belangrijk om samen met het Waterschap te zorgen voor goede mogelijkheden voor wat betreft de visvijvers en Bellingeweer.