Uit ons verkiezingsprogramma

Onderwijs

Voor Gemeentebelangen is goed onderwijs de basis voor een samenleving, waar iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Zodat ze volop de kans en ruimte krijgen zich te ontwikkelen en uit te groeien tot zelfstandige individuen.
Onze kenniseconomie vraagt ook om volwassenen en ouderen die volwaardig participeren en een leven lang leren. We vragen speciale aandacht voor het onderwijs aan zogeheten statushouders. Het is belangrijk dat zij snel de taal leren en werkstages volgen.
Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg kan een bijdrage leveren aan het opgroeien van  kinderen en jongeren. Daardoor kunnen ouders gesteund worden bij het opvoeden. Het is van belang om elk kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden.
Gemeente en samenwerkingsverbanden in het onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor hulp aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 
Monitoren en evalueren van het Vroeg- en Voorschoolse Educatiebeleid blijft heel belangrijk. Een zo groot mogelijke deelname van kinderen moet bevorderd worden.
Bewegen op school vinden we belangrijk. Sporten bevordert de schoolresultaten. Het inrichten van een sportief schoolplein is hiervan een voorbeeld.

Het behoud en zo mogelijk uitbouwen van voortgezet onderwijs in Nieuwleusen, blijft hoog op de agenda staan.
We blijven stevig inzetten op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten om de kans van  jongeren op werk te vergroten. Jongeren zonder startkwalificatie ( voortijdige schoolverlaters) hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen ROC’s, werkbedrijven en het bedrijfsleven is voor deze jongeren van belang.