Uit ons verkiezingsprogramma

Sociaal domein

Gemeentebelangen stelt de inwoners centraal en niet de regels. Toegankelijke informatie en eenvoudige regels zijn belangrijk. Wij vinden het belangrijk, dat ieder mens mee kan doen in de samenleving binnen zijn/haar mogelijkheden. Zelfstandig waar mogelijk en met passende hulp waar nodig.

Door een integrale aanpak beogen we een beleid te voeren, dat er voor zorgt, dat mensen één aanspreekpunt bij de gemeente hebben voor het hele sociale domein. Onze inwoner en zijn of haar hulpvraag moeten centraal staan. Hierbij is maatwerk per situatie erg belangrijk. Deze aanpak is volgens ons uitgangspunt voor het transformatie proces dat nu begonnen is. 

Participatieraad

De participatieraad is gegroeid in de beoogde rol.  GB hecht veel waarde aan de gevraagde en ongevraagde adviezen van deze adviesraad. Wij willen er op toezien, dat de raad ook de komende periode zich verder kan ontwikkelen en de rol optimaal kan invullen.


Jeugd en Jongeren

Alle kinderen tellen mee is ons motto. Gemeentebelangen vindt het belangrijk, dat alle kinderen naast goed onderwijs de kans krijgen om te sporten en van een cultureel aanbod kunnen genieten, passend bij de leeftijd en behoefte. Ook wanneer er binnen het gezin niet voldoende financiële middelen zijn om dit te bekostigen. Om die reden vinden wij, dat de huidige jeugdsportsubsidie onaangetast moet blijven bestaan. Gemeentebelangen vindt wel, dat deze subsidie jaarlijks geïndexeerd moet worden met de inflatiecorrectie en zal zich hiervoor sterk maken. Door een integrale aanpak bij het minimabeleid kunnen de jongeren toch volwaardig deelnemen aan de samenleving. Het welzijnswerk speelt een belangrijke rol bij het in beeld krijgen van de jongeren en hun behoeften. Zij zijn benaderbaar en hebben een goed netwerk binnen de gemeente en daarbuiten. Voor jongeren met een hulpvraag, achten wij het belangrijk, dat de lijnen tussen het welzijnswerk en de GGZ kort zijn, zodat passende hulp tijdig kan worden geboden.

Voor jongere kinderen tot 4 jaar wil Gemeentebelangen dat de diensten van de consultatiebureaus in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen beschikbaar blijven. Door deze zorg dichtbij de gezinnen te leveren,kan de preventieve werking gewaarborgd blijven.

Ouderen

De digitalisering neemt toe en steeds meer ouderen vinden hun weg hierin. Gemeentebelangen vindt het van groot belang, dat zoveel mogelijk mensen wegwijs worden gemaakt op het internet. Wij steunen dan ook van harte het opzetten van infopleinen in de kernen van onze gemeente. Op deze manier kunnen de inwoners worden geholpen met hun vragen.

Het mantelzorgbeleid en de inzet van de mantelzorgmakelaar begint zijn vruchten af te werpen. Wij vinden het belangrijk, dat zoveel mogelijk mantelzorgers in beeld zijn. Wij vragen ook speciaal aandacht voor de jonge mantelzorgers.

De combinatie wonen & zorg verdient onze speciale aandacht. Zeker nu van ouderen wordt verwacht, dat zij langer zelfstandig blijven wonen, is het goed om te kijken wat nodig is.

Minima

Beleid kan geen armoede voorkomen, maar de schade wel beperken. Door zo snel mogelijk begeleiding in te zetten, wanneer er sprake is van schuldenproblematiek, kan de schuldenstress worden beperkt en van daaruit kan er gewerkt worden aan oplossingen. Gemeentebelangen wil, dat mensen, zo mogelijk,  werken voor hun geld. Aandacht voor goede, begrijpelijke en duidelijke regelingen is een voorwaarde om armoede aan te pakken. De bekendheid van de regelingen onder inwoners vinden wij van groot belang. Kinderen mogen nooit de dupe van armoede worden. Gemeentebelangen heeft zich om deze reden sterk gemaakt voor het ophogen van de inkomensgrens van 110 naar 120% en wil dit in stand houden.
 
Gezondheid

Wij ondersteunen het idee, dat door middel van preventieve activiteiten mensen langer gezond blijven en minder medische zorg nodig hebben. Ook binnen dit gebied geldt, dat wij het belangrijk vinden, dat mensen de eigen regie en hun zelfstandigheid behouden waar dit mogelijk is.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Door de transitie in het Sociaal Domein is ook de GGZ ondergebracht bij de gemeente. Om inwoners met een GGZ-achtergrond goed te kunnen behandelen, is specialistische zorg nodig.

Als Gemeentebelangen zien wij graag, dat aan elk Sociaal Kern Team een GGZ specialist wordt gekoppeld, zodat signalen in een vroeg stadium kunnen worden opgepakt. Zo willen wij bewerkstelligen, dat mensen passende hulp krijgen en voorkomen, dat mensen vereenzamen, dakloos raken of bijvoorbeeld overlast veroorzaken. Het Sociaal Kernteam staat tussen de mensen en kan als geen ander signalen opvangen en in actie komen. 

Welzijn
Eén welzijnsorganisatie voor alle generaties is volgens ons een positieve ontwikkeling. Wij ondersteunen dan ook de fusie tussen de drie welzijnsorganisaties, die in de gemeente Dalfsen werkzaam zijn.

Het platform gehandicapten levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de positie van mensen met een beperking. De adviezen van het platform vormen een onmisbare bijdrage voor de integratie van de doelgroep in de samenleving.

Persoonsgebonden Budget

In speciale gevallen is het PGB een goed (en soms het enige) middel om de juiste zorg te genereren. Gemeentebelangen vindt, dat mensen, die met een hulpvraag komen bij de gemeente naast Zorg in Natura (ZIN) over deze mogelijkheid moeten worden geïnformeerd en zo nodig ondersteund moeten worden bij het aanvragen. Misbruik van het PGB, door malafide zorgaanbieders, dient stevig aangepakt te worden.

Participatiewet                              

De invoering van de participatiewet is in Dalfsen goed verlopen. Daar zijn we trots op. Bij de stichting "Dalfsen Werkt” zijn ongeveer 40 mensen werkzaam. Wij vinden maatwerk voor de deelnemers belangrijk. WEZO en Larcom zullen ook de komende jaren hierbij een belangrijke rol spelen. De financiële kaders die de Rijksoverheid hier voor aanreikt, moeten zorgvuldig bewaakt worden. Maatwerk enerzijds, efficiëntie anderzijds moeten de leidraad zijn. De nota re-integratiebeleid is voor Gemeentebelangen de goede basis voor het participatie beleid. Niet het automatisch recht hebben op een uitkering, maar het zoeken naar werk of een zinvolle tijdsbesteding is het uitgangspunt. Deze omslag in denken is van groot belang ook voor de medewerkers van de gemeente, die de wet uitvoeren. Wij vragen speciale aandacht voor taalstages, die Statushouders goed kunnen helpen bij het leren van de taal.

Met de komst van Road2Work naar Dalfsen is een grote stap gezet op het gebied van het voorbereiden op werk van uitkeringsgerechtigden. De regionale opzet vinden we een sterke formule.

Door de proef "Lemelerveld Werkt” is een prima methode ontstaan op het gebied van preventie. Hierbij worden mensen, die nog niet in de bijstand zitten al vroegtijdig gesignaleerd en ondersteund bij het zoeken naar werk. Gemeentebelangen vindt dit een goed initiatief en ondersteunt het gemeente breed inzetten er van.