Uit ons verkiezingsprogramma

Sport

Sporten en bewegen bevorderen onze gezondheid en dragen bij aan een vitale samenleving. In alle kernen in de gemeente Dalfsen zijn in de laatste jaren sportaccommodaties gerealiseerd.

In Hoonhorst bestaat de wens voor een zogenaamd "hybrideveld”. Hiervoor is een rapport geschreven door de vereniging en Plaatselijk Belang. We willen de mogelijkheid hiervoor met voorrang onderzoeken.
Naast het vele plezier, waarmee mensen sport beleven, is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school, minder overgewicht, maar ook voor respect en tolerantie. Daarom zien we graag een verbinding tussen sport, onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de wijkagent.

Sportverenigingen functioneren ook als sociaal bindmiddel en leveren in brede zin een grote bijdrage aan het plaatselijke voorzieningenniveau. Veel mensen zijn actief als vrijwilliger van een sportvereniging. De buurtsportcoaches moeten zichtbaar zijn in de kernen en nuttige verbindingen maken tussen de verenigingen, organisaties en verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand. Leerlingen kunnen door middel van kennismakingslessen tijdens een gymles zich eenvoudig verbinden met sportverenigingen.  De sportraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente. Wij stellen die zeer op prijs en waarderen de maatschappelijke betrokkenheid.

De zwembaden in de kernen zien we als basisvoorzieningen. Zwemmen moet voor iedereen betaalbaar blijven. Om de exploitatielasten naar beneden te brengen, kijken we nadrukkelijk naar een besparing op de energielasten en de mogelijkheid van opwekken van eigen duurzame energie. Gemeentebelangen vindt het de moeite waard om te onderzoeken of het overdekken van het huidige zwembad in Dalfsen een haalbare kaart is.

Gehandicaptensport mag zich in de breedte verheugen op een toenemende belangstelling. Logisch, sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de gezondheid van gehandicapten, maar kunnen ook bijdragen leveren aan hun maatschappelijke integratie.